Algemene Voorwaarden BE

logo

Algemene Voorwaarden BE

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: All in Connect – AllinConnect, Gebruiker van de algemene voorwaarden
Wederpartij: Wederpartij (cliënt) van Gebruiker, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten
Overeenkomst: een overeenkomst tot het leveren van één of meer producten of diensten, gesloten tussen Gebruiker en Wederpartij
Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen, met uitzondering van SMS-berichten

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Gebruiker en op alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien dit schriftelijk is overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of op andere wijze buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Gebruiker en Wederpartij zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen. Gebruiker is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker zal Wederpartij minstens één maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Wederpartij niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan Wederpartij de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijzigingen in Werking treden.Indien Wederpartij niet binnen één maand per aangetekende zending uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de voorziene wijzigingen, wordt Wederpartij geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat Wederpartij volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene aankoopvoorwaarden.

Artikel 3 – Offertes

De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Gebruiker is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. Offertes worden indien gewenst of noodzakelijk aangepast, al dan niet op basis van door Wederpartij goedgekeurde voorstellen. Een oude offerte vervalt hiermee automatisch. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Gebruiker is niet aan zijn offertes gebonden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen en dergelijke met betrekking tot offertes, begrotingen en/of kenmerken van diensten of producten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle offertes, diensten en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in ieder geval geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – Overeenkomsten

Afspraken en overeenkomsten zijn slechts bindend na een schriftelijke bevestiging door Gebruiker. Verplichtingen van Gebruiker gaan nooit verder dan de schriftelijke bevestiging van Gebruiker aan Wederpartij. Overeenkomsten die tussen Gebruiker en Wederpartij worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor Wederpartij, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar. Gebruiker heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 2 te indexeren. Een overeenkomst als bedoeld in lid 2 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn. Wanneer, in toepassing van vorig lid, de opzegging niet uiterlijk drie kalendermaanden voor het einde van de (verlengde) contractstermijn wordt opgezegd, zal deze opzegging slechts toepassing vinden op de daarna volgende vervaldatum en -termijn. Tot aan het einde van de looptijd van een overeenkomst is Wederpartij het gangbare tarief verschuldigd, ongeacht of deze de geboden faciliteiten benut. Wanneer een overeenkomst aangegaan werd voor onbepaalde duur, kan deze overeenkomst na grondig zakelijk overleg en met motivering schriftelijk worden opgezegd middels aangetekend schrijven. Hierbij dient een opzeggingstermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht worden genomen. Indien Wederpartij diens domeinen verhuist of doet verhuizen naar een andere provider blijven de bepalingen van de met Gebruiker gesloten overeenkomst onverkort van kracht totdat Wederpartij volgens de daartoe gestelde regels heeft opgezegd. Bij niet tijdige of onjuiste opzegging kan Gebruiker haar medewerking aan een verhuizing weigeren. Een overeenkomst is door Wederpartij niet overdraagbaar aan derden. Indien een niet bevoegde persoon de diensten aangaat, dan wel de overeenkomst ondertekend, dan is Wederpartij hieraan desalniettemin gebonden. Neemt Wederpartij de diensten in gebruik of bij oplevering volgt geen afwijzing, dan is Wederpartij volledig aansprakelijk voor hetgeen werd opgeleverd en de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Gebruiker.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Gebruiker verstrekte gegevens en informatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en termijn van uitvoering. Gebruiker zal zoveel als mogelijk vooraf de aanpassing van de tarifering meedelen. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs en termijn van uitvoering. Indien door of namens Wederpartij in de overeenkomst wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de uitdrukkelijke instemming van Gebruiker. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien de wijziging in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken.

Artikel 7 – Contractsduur en uitvoeringstermijn

Leveringen van producten en/of diensten vinden in beginsel zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal Gebruiker bij het tot stand komen van de overeenkomst de verwachte uitvoeringstermijn aangeven. Deze termijn geldt als indicatie, daarom kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Gebruiker kan nadere informatie over de uitvoeringstermijn mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en daarom kunnen ook daaraan geen rechten over de uitvoeringstermijn worden ontleend. Het respecteren van de uitvoeringstermijn dient men in hoofde van Gebruiker te kwalificeren als een inspanningsverbintenis. De overschrijding van de overeengekomen termijn kan, behoudens wanneer Gebruiker zich manifest niet gehouden heeft aan de algemene zorgvuldigheidsnorm, dan ook geen reden zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Wederpartij kan gebruiker niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade wegens te late levering, of dit als reden inroepen om de betalingsverplichtingen te weigeren, dan wel om deze op te schorten. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en dient Gebruiker een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien Wederpartij van oordeel is dat het respecteren van een bepaalde uitvoeringstermijn als een resultaatsverbintenis in hoofde van Gebruiker dient te kwalificeren, zal wederpartij dit uitdrukkelijk vooraf schriftelijk kenbaar dienen te maken aan Gebruiker en zal dit slechts als resultaatsverbintenis kwalificeren wanneer Gebruik dit schriftelijk bevestigd heeft. Een overeengekomen uitvoeringstermijn gaat pas in nadat Gebruiker van Wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Prijzen

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Dit is nader gespecificeerd in de offerte. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Kennelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Gebruiker worden gecorrigeerd. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht. Indien Gebruiker en Wederpartij overeen zijn gekomen dat Gebruiker ten behoeve van Wederpartij een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen of tarieven, dan is Gebruiker gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan Wederpartij. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Gebruiker gerechtigd om tussentijds (na iedere fase) te factureren en is Wederpartij gehouden deze facturen lopende het project te betalen. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van een volgende fase op te schorten totdat Wederpartij de facturen van de voorafgaande fasen heeft voldaan. Indien Gebruiker door aan Wederpartij toewijsbare oorzaken extra kosten moet maken of genoodzaakt is aanvullende diensten uit te voeren, is Gebruiker gerechtigd deze extra kosten of werkzaamheden bij Wederpartij in rekening te brengen. Onder ‘aan Wederpartij toewijsbare oorzaken’ dienen in ieder geval te worden begrepen: onvolledige aanvragen, het niet tijdig reageren, het verstrekken van onjuiste informatie, nalatigheid van Wederpartij, doublures.
Gebruiker mag haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal Wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 – Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien twijfel over de solvabiliteit van de klant kan ontstaan, zoals in geval van het niet (tijdig) betalen van één of meer facturen, het leggen van beslag lastens Wederpartij, het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of gelijkaardige procedure, ontbinding, fusie of splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak heeft Gebruiker het recht om voor de nog uit te voeren verbintenissen een voorschot of volledige vooruitbetaling te eisen, dan wel om (bijkomende) zekerheden te eisen. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Gebruiker behoudt de rechten op die domeinen, waarvan Wederpartij in gebreke blijft om de facturatie hieromtrent te voldoen. Alle kosten die Gebruiker maakte om betaling door Wederpartij te kunnen bekomen, zullen van rechtswege ten laste van Wederpartij vallen.

Artikel 10 – Kosten en rente

Wederpartij is van rechtswege en zonder bijkomende aanmaning in gebreke bij het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Bij niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Wederpartij is Wederpartij vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een intrest verschuldigd, gelijk aan de intrestvoet conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties waarbij elke aangevatte maand als een volledige maand wordt aangerekend. In geval van niet-tijdige betaling zal wederpartij gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Deze forfaitaire schadevergoeding bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 500,- exclusief BTW. Op deze schadevergoeding is Wederpartij eveneens intrest verschuldigd, zoals bedoeld in lid 2. In geval van niet of niet-tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Wederpartij is Gebruiker bevoegd om de overeenkomst conform artikel 12,1 van deze algemene voorwaarden te ontbinden lastens Wederpartij om (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Wederpartij de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen, zoals eveneens bepaald in artikel 12,5 van deze algemene voorwaarden. Wederpartij heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Gebruiker heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van Wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 11 – Onderzoek en reclame

Wederpartij is gehouden alle door Gebruiker opgeleverde producten (ook deelleveringen) onmiddellijk na oplevering nauwkeurig te inspecteren en controleren. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de opgeleverde producten dienen door Wederpartij onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of de opgeleverde producten te worden gemeld aan Gebruiker. De schriftelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Dit geldt bijvoorbeeld voor bugs in opgeleverde software, websites en systemen. Het door Gebruiker in behandeling nemen van reclames en/of klachten laat de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze voorwaarden.

Artikel 12 – Opschorting en beëindiging.

Gebruiker is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens Wederpartij, indien Wederpartij de overeenkomst op welke wijze dan ook niet nakomt, met inbegrip van doch niet beperkt tot de tijdige betaling van enige facturatie, nadat de gebruiker Wederpartij heeft aangemaand en deze na het verstrijken van een termijn van 30 dagen in gebreke blijft om zijn verplichtingen na te komen. In dit geval dient de beëindiging middels gemotiveerd schrijven ter kennis van wederpartij gebracht te worden. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn mits het versturen van een aangetekende brief waarbij deze beslissing wordt ter kennis gebracht in geval van onvermogen van, uitgifte van één of meerdere cheques zonder dekking door, protest van één of meerdere wissels van, beslag lastens, ontbinding van, collectieve schuldenregeling van of faillissement van Wederpartij. In geval van ontbinding lastens Wederpartij heeft Gebruiker van rechtswege recht op de bedragen die gedurende de resterende looptijd bij uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden. Gebruiker behoudt zich de mogelijkheid voor om bij ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Wederpartij, het gebruik van diensten van Gebruiker te staken. Gebruiker zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Wederpartij moeten betalen. Gebruiker behoudt zich het recht voor om zijn verplichtingen op te schorten indien Wederpartij in gebreke blijft haar verplichtingen te voldoen. Dit is het geval, doch niet uitsluitend beperkt tot, wanneer Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Gebruiker kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door Wederpartij, heeft Gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van de al verrichte werkzaamheden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht. Bedragen die Gebruiker heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij op het moment van ontbinding al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 13 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien Gebruiker aan Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Wederpartij gehouden na uitvoering of ontbinding van de overeenkomst het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening. Indien Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Wederpartij te verhalen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Gebruiker uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Gebruiker slechts aansprakelijk als omschreven in dit artikel. Gebruiker kan niet gehouden zijn tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Wederpartij indien de schade het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door Wederpartij aan Gebruiker verstrekte gegevens en/of informatie. Gebruiker kan niet aansprakelijk zijn voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen, winst- of omzetderving en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Gebruiker, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de dienst of het product waardoor de schade is veroorzaakt. Indien Gebruiker, om welke reden dan ook, aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de schade die aan Gebruiker toerekenbaar is volgens de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet (of niet geheel) door de verzekeraar van Gebruiker wordt uitgekeerd, is Gebruiker daarnaast zelf aansprakelijk voor een schadebedrag van maximaal € 10.000,-. Onder directe schade zoals in lid 5 genoemd, wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid indien er door Wederpartij of derden veranderingen in of aan het door Gebruiker geleverde product zijn aangebracht. Voor zover Gebruiker bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Gebruiker weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Gebruiker op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Gebruiker of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Gebruiker. Gebruiker is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van schriftelijke communicatie of het niet bereikbaar zijn van de door Gebruiker gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken hiervan, zoals software gebreken, instellingsfouten, systeem beheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat Wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Gebruiker schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 15 – Vrijwaring

Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Wederpartij verstrekte materialen, gegevens of informatie, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien Wederpartij aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet virus- of defect vrij zijn van deze informatiedragers, elektronische bestanden of software, is Wederpartij aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart Wederpartij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Gebruiker geleverde producten.

Artikel 16 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 – Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij , indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die als overmacht gekwalificeerd kan worden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet, rechtspraak en rechtsleer wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, waardoor nakoming van de verplichtingen door Gebruiker jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot deze omstandigheden verstaat men, doch niet uitsluitend, storingen in een netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Gebruiker. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verplichtingen had moeten nakomen. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Wederpartij. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat aan Wederpartij te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Aangezien de verbintenis van Wederpartij jegens Gebruiker in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van Wederpartij hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestane verschoningsgrond, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Dit geldt wederzijds, indien Wederpartij gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom

Alle door Gebruiker aan Wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om door Wederpartij te worden gebruikt voor het door Wederpartij met Gebruiker overeengekomen doel en mogen door Wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker door haar niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden verpand noch op andere wijze worden bezwaard, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het intellectuele eigendom op deze stukken berust bij Gebruiker en deze stukken zijn en blijven ook eigendom van Gebruiker, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Indien Wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge de met Gebruiker gesloten overeenkomst, krijgt zij een licentie tot het gebruik van het door Gebruiker ten behoeve van Wederpartij vervaardigde (logo, huisstijl, website, software, etc.). Het intellectuele eigendom op het door Gebruiker vervaardigde berust bij Gebruiker en blijft ook eigendom van Gebruiker, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Gebruiker geeft Wederpartij de garantie dat zij maker is in de zin van de Auteurswet van hetgeen is vervaardigd of geleverd. Indien derden werkzaamheden hebben verricht voor Gebruiker, dienen deze derden hun intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan Gebruiker. Wederpartij is zonder toestemming van Gebruiker gerechtigd het door Gebruiker vervaardigde ruimer te gebruiken dan met Gebruiker is overeengekomen, echter uitsluitend in het geval het vervaardigde ongewijzigd (ontwerp, lay-out en kleuren dienen derhalve ongewijzigd te blijven) wordt gebruikt. Indien Wederpartij het door Gebruiker vervaardigde in gewijzigde vorm wenst te gebruiken, dient vooraf schriftelijke toestemming van Gebruiker te worden verkregen.
Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt beëindigd zal Gebruiker meewerken aan overdracht van de auteursrechten op het door Gebruiker ten behoeve van Wederpartij vervaardigde. Ingeval Gebruiker ten behoeve van Wederpartij een website heeft vervaardigd, omvat overdracht van de auteursrechten op de website niet een overdracht van het content management systeem (de backend), doch slechts een overdracht van het ontwerp van de website (de frontend). Gebruiker is gerechtigd het ten behoeve van Wederpartij vervaardigde, zonder toestemming van Wederpartij doch wel met inachtname van de gerechtvaardigde belangen van Wederpartij, te gebruiken voor haar eigen PR-activiteiten. De technieken en applicaties die door Gebruiker worden of zijn toegepast ten behoeve van het voor Wederpartij vervaardigde, mogen door Gebruiker ook op andere producten worden toegepast cq. ten behoeve van andere Wederpartijen worden gebruikt. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. In geval van schending van het hiervoor in dit artikel bepaalde zal Wederpartij aan Gebruiker verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Gebruiker om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op Wederpartij te verhalen.

Artikel 20 – Niet-overname personeel

Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat daarover overeenstemming is bereikt met Gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van ondernemingen waarop Gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Behoudens begroting van hogere schade, zal Wederpartij Gebruiker bij overtreding van dit artikel een vergoeding betalen die gelijk is aan het door Gebruiker aan deze werknemer uitgekeerde loon van de laatste 6 maanden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle offertes en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen exclusief onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.